Ontstaan NPZW

Het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest is ontstaan vanuit een roep om langdurige aandacht voor Zuidwest. De eerste Regiodeal in 2019 vormde hier een opstap voor. In dat jaar spraken het Rijk, de gemeente Den Haag en partners af om financieel te investeren in Zuidwest, voor een periode van 4 jaar. Maar al snel beseften partijen in Zuidwest dat langdurige aandacht, inspanning en geld nodig was om structurele verbeteringen door te voeren. Met het sluiten van het Verbond van Zuidwest beloofden zij zich net zo lang samen in te zetten voor Zuidwest als nodig is.

Dit heeft geleid tot het Nationaal Programma Zuidwest, een 20-jarige aanpak om perspectief terug te brengen in de wijken en in het leven van de bewoners. Andere programma’s die bijdragen aan de doelen van het NPZW, zoals de Regiodeal Zuidwest, vallen onder de vlag van het NPZW.

EERSTE REGIODEAL: 2019-2023 

Een Regiodeal is een samenwerking tussen een gemeente en het Rijk om de kracht van een regio te versterken. De eerste Regiodeal Den Haag Zuidwest begon in 2019 en is afgesloten in 2023. Het Rijk investeerde €7,5 miljoen. Met de bijdragen van de gemeente en partners was er in totaal €22 miljoen beschikbaar voor de aanpak in Zuidwest. De aanpak bestond uit 3 pijlers: gericht op de samenleving, het individu en toeleiding naar werk. 

Concreet ging het om: 

  • Samenleving en participatie 
  • Vitale inwoners 
  • Activeren, leren en werken (inclusief wijkeconomie). 

De pijlers zijn vanwege de integrale aanpak bewust niet scherp afgebakend maar lopen vloeiend in elkaar over. 

Resultaten eerste Regiodeal 

De eerste Regiodeal is in 2023 afgelopen. De resultaten staan in de eindrapportage. Bekijk de rapportage. 
Bekijk de rapportage. 

eindrapportage Regiodeal 1

VERBOND VAN ZUIDWEST 

In 2021, tijdens het werken aan de eerste Regiodeal, realiseerden verschillende partijen uit Zuidwest zich dat 4 jaar te weinig tijd was om structurele verbeteringen door te voeren. Langdurige aandacht, inspanning en geld was nodig. Niet slechts voor 4 jaar, maar voor een langere periode. Daarom werd in juli 2021 de intentieverklaring ‘het Verbond van Zuidwest’ getekend door meer dan honderd partijen, waaronder de gemeente, bewoners, ondernemers, maatschappelijke partijen en het Rijk. Met de ondertekening van dit verbond beloofden de partners de komende 20 jaar samen werk te maken van een beter Zuidwest. 

Verbond van Zuidwest ondertekend

Wethouder Martijn Balster (Zuidwest) ondertekent het Verbond van Zuidwest. 

Het NPZW 

Vervolgens zijn de partners samen aan de slag gegaan en hebben een krachtige en integrale aanpak gemaakt met als doel: er samen voor zorgen dat Zuidwest in 2040 voor iedereen een fijne plek is om te wonen, werken en leven. Deze aanpak heet nu het Nationaal Programma Zuidwest.  

TWEEDE REGIODEAL: 2023-2026 

In 2023 is de tweede Regiodeal Den Haag Zuidwest gesloten. Hiermee investeren het Rijk, de gemeente Den Haag en de partners uit de wijken van 2023 tot 2026 een bedrag van €49 miljoen om de brede welvaart in Zuidwest te verbeteren. Daarbij wordt vooral ingezet op de sociale verbinding en op de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De tweede Regiodeal Zuidwest valt onder de vlag van het NPZW.

tekening tweede regiodeal Den Haag Zuidwest

Martijn Balster (wethouder Zuidwest), Hugo de Jonge (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Chris Schaapman (directeur Nationaal Programma Zuidwest). Foto: Freek van den Bergh 

Voortbouwen op successen 

De tweede Regiodeal bouwt voort op de successen uit de eerste Regiodeal. Ontmoetingsplekken kunnen blijven rekenen op ondersteuning en er komen ontmoetingsplekken bij. Ook wordt geïnvesteerd in gratis peuteropvang, het aanbieden van gezonde maaltijden en sport- en beweegactiviteiten. Verder wordt ingezet op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door de energie- en klimaattransitie te gebruiken om werk in de wijk te creëren. Bewoners zonder perspectief op een reguliere baan krijgen een kans op ‘werk van waarde’, waarbij ze leren en zich ontwikkelen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan wijkonderhoud. 

Lees meer over de tweede Regiodeal. Gemeente, partners en Rijk investeren 49 miljoen in Zuidwest met tweede Regiodeal – NPZW 

Wij maken gebruik van cookies