Wonen en leefomgeving

In 2040 wonen inwoners van Zuidwest in een goede woning en een fijne omgeving.

Om deze ambitie te bereiken doen we tussen nu en 2026 onder andere dit:

De aanpak van binnentuinen.

We willen ervoor zorgen dat inwoners de binnentuinen optimaal gaan gebruiken. Ook willen we kijken naar nieuwe manieren om deze tuinen te onderhouden. Hiervoor werken we samen met de inwoners en ondernemers aan de inrichting, het gebruik en het beheer van de tuinen. We leggen dit vast in een beleid dat we samen met de woningbouwcorporaties opstellen. Zij zijn vaak eigenaar van de binnentuinen. We richten de tuinen zo in dat we rekening houden met de klimaatopgaven en het langer vasthouden van water. Bijvoorbeeld door het toepassen van wadi’s (groene greppels waar water naar afgevoerd wordt). De binnentuinen dragen bij aan de sociale samenhang met ontmoetingsplekken, moestuinen en gedeeld eigenaarschap. Het is belangrijk dat de binnentuinen zo toegankelijk mogelijk zijn vanuit de woningen en vanaf de straat.
Dit doen we om te zorgen dat er meer leefbare wijken ontstaan, waarin de omgeving groen, gezond en duurzaam is en inwoners en ondernemers zich eigenaar voelen van de nabije omgeving en hieraan samenwerken.

Verwachte impact: een verbetering van de directe leefomgeving, waar mensen zich veilig voelen en omzien naar elkaar.

Verbinding met Veiligheid, Sociale samenhang en participatie, Werk en economie, Gezondheid en vitaliteit.

Vernieuwen en verdichten van buurten, bijvoorbeeld in de Zichten

In deze wijk worden eengezinswoningen gesloopt. Hiervoor in de plaats komen appartementen, waardoor er meer woningen komen. Tegelijkertijd komen er wijkbuurtvoorzieningen in de plinten, de waardevolle groene open ruimte wordt behouden en er komen aantrekkelijke ontmoetingsplekken.
Dit doen we om te zorgen dat er meer en betere woningen beschikbaar zijn, die gezond, energiezuinig en duurzaam zijn, er meer variatie in het woningaanbod is, de leefomgeving veiliger en aantrekkelijker wordt en om de doorstroming in de herhuisvesting te starten (strategische planning).

Verwachte impact: meer betaalbare en kwalitatief goede woningen en een fijnere leefomgeving.

Verbinding met Werk en economie, Veiligheid, Gezondheid en vitaliteit.

Meer bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte

Dat doen we door via Krajicek Playgrounds extra sportmogelijkheden te bieden, die inwoners gemakkelijk kunnen gebruiken. Op drie plekken in de openbare ruimte in Vrederust, Bouwlust, Morgenstond en Moerwijk verbeteren we de bestaande sport- en speelplekken. Via de Krajicek Foundation zijn begeleiders op bepaalde momenten aanwezig om activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen te organiseren. Een voorbeeld hiervan is de Jan Vosstraat in Moerwijk, waar een bestaande speeltuin in samenwerking met betrokken inwoners opnieuw wordt ingericht. In de nieuwe speeltuin kan de Krajicek Foundation sport- en spelactiviteiten aanbieden. Dit doen we om te zorgen dat sport, spel en bewegen in de directe woonomgeving van inwoners wordt gestimuleerd.

Verwachte impact: meer ontmoetingsplekken, stimuleren van informele speelaanleidingen en meer sociale cohesie.

Verbinding met Gezondheid en vitaliteit, Sociale samenhang en participatie.

Huisvesting voor leraren

We starten met een pilot om (startende) leraren die lesgeven in Zuidwest met voorrang een sociale corporatie huurwoning aan te bieden in Den Haag. De pilot duurt een jaar: van mei 2023 tot mei 2024. In dit jaar stellen de drie corporaties woningen beschikbaar voor 15 leraren die werken op scholen in Zuidwest. De pilot is noodzakelijk om binnen de huisvestingsverordening te kunnen experimenteren en deze specifieke woonruimtetoewijzing mogelijk te kunnen maken. Het doel van de pilot is te onderzoeken of de ondersteuning van vitale beroepsgroepen bij het huisvestingsvraagstuk helpt om hen aan Den Haag te binden. Dit doen we om te zorgen dat we het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs in Zuidwest verminderen.

Verwachte impact: betere kwaliteit van onderwijs voor de leerlingen in Zuidwest doordat er voldoende leraren zijn. We bieden voor de leerlingen meer perspectief op betere schoolresultaten en mogelijke doorstroming naar vervolgonderwijs.

Verbinding met Onderwijs

Wij maken gebruik van cookies