Top 10

In de top 10 staan onze prioriteiten van 2023 tot 2026. Ze dragen allemaal bij aan meerdere hoofdambities.

1. Brugfunctionarissen op alle basisscholen

Op alle basisscholen in Zuidwest komt een brugfunctionaris die de verbinding legt tussen school, thuis en de wijk. Deze kan ouders verwijzen naar hulpinstanties en ontmoetingsplaatsen en hen wegwijs maken in bestaand aanbod in de wijk.

2. Ontmoeten en bewegen in de buitenruimte

Met inwoners en professionals in Zuidwest wordt de leef- en woonomgeving toegankelijker, veiliger en gezonder gemaakt, waardoor inwoners meer kunnen bewegen, prettig kunnen wonen en kinderen meer buiten kunnen spelen. Ook organiseren we gezondheidsactiviteiten op een manier die aansluit bij de inwoners en waarbij verschillende soorten organisaties in de wijken samenwerken. We maken initiatieven mogelijk die bijdragen aan ontmoeting en gezondheid in samenwerking met de buurtkamers, vrouwengroepen, kinderen, jongeren en initiatieven in de buurt.

3. Aanpak jongerencriminaliteit

Met onderwijsinstellingen, politie, jongerenwerk en andere partners zetten we vol in op de preventie van jeugdcriminaliteit. We willen namelijk voorkomen dat jongeren in de jeugdcriminaliteit terechtkomen. We pakken criminaliteit zichtbaar aan. Overlastgevende situaties zien we als een breed probleem. Dat betekent dat we hier wat aan doen met aandacht voor de overlastgever en de omgeving.

4. Sociaal contract mentale gezondheid

We werken aan mentaal gezonde wijken. We bieden bewoners ondersteuning in de buurt op plekken waar zij komen. We stimuleren de formele hulp beter aan te sluiten op het informele netwerk in de buurt. We werken aan de borging van bewonersinitiatieven die bijdragen aan mentale gezondheid en bestaanszekerheid.

5. Campusontwikkeling: bedrijfsverzamelplekken voor leren, werken en innoveren

Het stimuleren van ‘werken, leren en innoveren’ in Zuidwest (inclusief bedrijventerrein ZKD) door het samenbrengen van bedrijven en onderwijsinstellingen in een (leerwerk)netwerk. Hierbij zetten we vooral in op de kansrijke sectoren bouw, maakindustrie en zorg. Tegelijkertijd betrekken we inwoners (weer) bij de arbeidsmarkt. We gaan perspectief voor werkzoekenden inbedden in een bredere aanpak van opleiden, omscholen en bijscholen van werknemers en werkzoekenden.

6. Wijkbedrijven en Instapeconomie in elke wijk

In elke wijk worden werkzaamheden benoemd die waarde toevoegen aan de wijk, en die nu nog niet opgepakt worden. Wijkbewoners die lange tijd bijstand ontvangen, krijgen de mogelijkheid om dit werk uit te voeren. Het wijkbedrijf of -organisatie zet daarbij de ontwikkeling van deze bewoners voorop. Zo kan iedereen een waardevolle bijdrage leveren en aan zijn/haar eigen ontwikkeling werken. 

7. Wijkrechtspraak

Gemeente Den Haag, de Rechtbank, advocatuur, politie en OM gaan inwoners met uiteenlopende en meervoudige problemen helpen. Tijdens een zitting van deze speciale rechtbank staat niet de rechtszaak, maar de mens achter het dossier centraal.

8. Plintenaanpak

De plinten (de begane grond van appartementengebouwen), bestaande en nieuwe voorzieningen, en winkelstrips en -straten zien we als een belangrijke plek voor betaalbare (bedrijfs)ruimte, voorzieningen, ontmoeting, als (economische) broedplaats en als bron van buurtinitiatieven. Vanuit deze kansen willen we de veiligheidsproblematiek, leegstand en slechte fysieke uitstraling te lijf gaan.

9. Huisvesting voor leraren, agenten en zorgpersoneel

We stellen woningen beschikbaar voor professionals die in de wijken werken, zoals leraren, politieagenten en zorgmedewerkers. We starten met een pilot met huisvesting voor leraren.

10. Verduurzamen, vernieuwen en bouwen van woningen

We vernieuwen in totaal 25.000 woningen in Zuidwest in 2040. Dat doen we door het toevoegen (ook transformeren) van 10.000 woningen, het renoveren van 8.500 woningen en sloop/nieuwbouw van 6.500 sociale woningen, en het verbeteren van de particuliere woningvoorraad (particuliere woningen). Met als resultaat meer betaalbare, energiezuinige, duurzame, gedifferentieerde, aantrekkelijke woningen, die aansluiten op de woonwensen van de bewoners.

Wij maken gebruik van cookies