Onderwijs

Den Haag Zuidwest bestaat uit 4 wijken: Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Zuidwest in cijfers laat zien hoe Zuidwest ervoor staat in vergelijking met de rest van Den Haag. Op deze pagina vind je de cijfers op het gebied van onderwijs.

Algemeen

In Moerwijk is sprake van de grootste onderwijsachterstand: veel laagopgeleiden, veel risico op achterstand, lage Cito–scores en veel jongvolwassenen zonder startkwalificatie. In Morgenstond zijn deze achterstanden wat minder. Bijna de helft van de leerlingen in de basisschoolleeftijd heeft een verhoogd risico om onderwijsachterstanden op te lopen (46% versus 27% gemiddeld in Den Haag). Deze kinderen krijgen van huis uit niet voldoende ondersteuning. Er zijn in Zuidwest relatief weinig kindplaatsen in de kinderopvang. Verder blijkt dat er relatief veel kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs gaan in Zuidwest. Ook gaan er relatief veel leerlingen naar de lagere onderwijsvormen in het VO en MBO. Slechts een klein deel gaat naar het VWO.

Opleidingsniveau

Er wonen relatief weinig mensen in Zuidwest met een hoge opleiding en juist meer met een lage opleiding. Vooral in Bouwlust/Vrederust valt dit verschil op. Er wonen ook iets meer bewoners met een middelbaar opleidingsniveau in Zuidwest dan gemiddeld in de stad. In Morgenstond ligt het opleidingsniveau wat hoger dan in de andere wijken in Zuidwest. Het verschil in opleidingsniveau in Zuidwest ten opzichte van Den Haag gemiddeld blijft groot. Wel neemt zowel in Zuidwest als gemiddeld in Den Haag het aandeel laagopgeleiden af en het aandeel hoogopgeleiden toe.

BRON: DEN HAAG IN CIJFERS 2020 

 

BRON: DEN HAAG IN CIJFERS 2021 

Gemiddelde CITO-score

De Cito–score van de leerlingen op de basisscholen in Zuidwest ligt bijna 3 punten lager dan het Haagse gemiddelde. Met uitzondering van Morgenstond, waar de gemiddelde score dicht bij het Haagse gemiddelde ligt. In Moerwijk wordt het laagst gescoord (529). Bij de gemiddelde score van Zuidwest (532) krijgt de leerling meestal een advies voor VMBO kader/VMBO theoretische leerweg. Bij een gemiddelde Cito–score van 535 hoort het advies VMBO theoretische leerweg of HAVO. De gemiddelde Cito–score in Zuidwest schommelt door de jaren heen en blijft gemiddeld op hetzelfde niveau. Wel zijn de gemiddelde scores in Morgenstond vanaf 2019 toegenomen.

Startkwalificatie

In Zuidwest wonen veel jongvolwassenen (18 t/m 30–jarigen) zonder startkwalificatie (MBO2-niveau of hoger). Waar 16% van de 18-30–jarigen in Den Haag geen startkwalificatie heeft, is dit in Zuidwest 24% van de jongvolwassenen. Ook zijn er relatief veel voortijdige schoolverlaters in Zuidwest (3,1% t.o.v. 2,3% gemiddeld in Den Haag). Vanaf 2018 neemt het aandeel jongvolwassenen zonder startkwalificatie in Zuidwest licht af (van 26% naar 24% in 2020). Wel neemt het percentage voortijdige schoolverlaters na een daling in schooljaar 2019/2020 in schooljaar 2020/2021 weer toe.

BRON: DEN HAAG IN CIJFERS 2020 

Wij maken gebruik van cookies