Leefbaarheid en veiligheid

Den Haag Zuidwest bestaat uit 4 wijken: Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Zuidwest in cijfers laat zien hoe Zuidwest ervoor staat in vergelijking met de rest van Den Haag. Op deze pagina vind je de cijfers op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Algemeen

Hoewel de aantallen geregistreerde misdrijven op langere termijn (2012-2022) ook in Zuidwest dalen, zijn deze achtergebleven ten opzichte van het gemiddelde in de gemeente Den Haag. Daar is een duidelijkere daling te zien. Bewoners in Zuidwest voelen zich duidelijk onveiliger in hun eigen buurt dan de rest van Den Haag. 

Het thema ‘ondermijnende criminaliteit’ laat zich cijfermatig lastig beschrijven maar zijn er voor Zuidwest wel sterke signalen dat bepaalde vormen van ondermijnende criminaliteit (o.a. malafide bedrijvigheid) daar meer voorkomen. Ook zijn jongeren in Zuidwest extra kwetsbaar om betrokken te raken bij drugscriminaliteit. Zo blijkt uit een analyse binnen het project ‘Zicht op Ondermijning’ dat er circa 1.100 jongeren in Zuidwest wonen die een hoog risico hebben om te belanden in de drugscriminaliteit.  

misdrijven en overlast

Den Haag Zuidwest kent in 2022 iets meer misdrijven en overlastmeldingen dan het Haagse gemiddelde, al is het verschil in aantal misdrijven de afgelopen jaren wel wat wel kleiner geworden. Morgenstond kent veel geregistreerde misdrijven, terwijl Moerwijk opvalt door het relatief grote aantal overlastmeldingen. Let op: omdat data van 2021 niet beschikbaar was, heeft het aantal overlastmeldingen betrekking op het jaar 2020. De covid-19–pandemie en de getroffen maatregelen hebben invloed gehad op het aantal geregistreerde misdrijven en overlastmeldingen. Het aantal misdrijven is in 2021 gedaald met 5% maar nam in 2022 weer toe met 6%. Dit beeld zien we ook in Zuidwest, al zijn de getallen daar groter (resp. -11% en –10%). Het aantal overlastmeldingen is sterk gestegen in 2020 ten opzichte van 2019. De stijging is vergelijkbaar met het gemeentelijk gemiddelde.

BRON: Dataportal Politie 2022

BRON: Dataportal Politie 2022 & Buurtmonitor Integratie 2021

Vermogensdelicten en woonachtige verdachten

Het aantal geregistreerde vermogensdelicten ligt hoger in Zuidwest, met name in Morgenstond. In alle wijken in Zuidwest wonen, in relatieve zin, meer verdachten dan gemiddeld in Den Haag. Moerwijk is de slechtst scorende wijk. Den Haag laat al meerdere jaren een dalende trend zien op het vlak van het aantal vermogensdelicten (bijv. diefstal, verduistering, oplichting). In 2021 is er een duidelijke daling zichtbaar ten opzichte van 2020 (en ook 2019). De daling is in Zuidwest wat sterker, vergeleken met het gemiddelde van Den Haag. In 2022 is er wel weer sprake van een sterke toename in het aantal vermogensdelicten. Op het vlak van het aantal woonachtige verdachten volgt Zuidwest wel de dalende lijn van Den Haag. Dit is het gevolg van een daling van het aantal geregistreerde misdrijven over een langere periode van tijd.

Veiligheidsgevoel

In Den Haag Zuidwest voelt men zich veel vaker onveilig in de eigen buurt dan gemiddeld in Den Haag (31% versus 24%). In Moerwijk voelt zelfs meer dan 1 op de 3 bewoners zich niet veilig. De gegevens uit de eerdere Veiligheidsmonitoren zijn niet goed vergelijkbaar met de uitkomsten uit het onderzoek in 2021. Dit komt door een verandering in de gebruikte methodiek die heeft geleid tot een trendbreuk.

BRON: Den Haag in Cijfers/Veiligheidsmonitor 2021

Wij maken gebruik van cookies