Onze wijken verdienen blijvende steun

Alliantie bewoners, burgemeesters en programmadirecteuren pleiten voor solidariteit en een eerlijkere verdeling over de wijken

Den Haag, 3 april 2024Een alliantie van bewoners, burgemeesters en directeuren uit de twintig gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) heeft vandaag in Den Haag een ontmoeting gehad met politici uit de Tweede Kamer, waaronder vertegenwoordigers van de formerende partijen. Volgens de alliantie moet er meer naar sterke wijken worden gekeken voor de huisvesting van kwetsbare inwoners. En niet alleen, zoals nu het geval is, naar de kwetsbare wijken. De hulp en inzet in deze wijken wordt tenietgedaan door de te grote instroom.

De wijken in de 20 gebieden in het NPLV, kenmerken zich door hoge concentraties uitkeringsgerechtigden, criminaliteit, lage schooladviezen, armoede en slechte woningen. Ze ontvangen een onevenredig aantal kwetsbare nieuwe inwoners waardoor het moeizaam lukt om vooruitgang te boeken, ondanks de grote inzet van bewoners en professionals. Daarom moet er anders worden omgegaan met de instroom in deze wijken. Bijvoorbeeld door verplegers, onderwijzers en werkenden voorrang te geven om zich in deze gebieden te vestigen. Dit kan bijvoorbeeld worden geregeld met afspraken tussen gemeenten en corporaties of met beleidswijzigingen. Ook moet er voor de huisvesting van kwetsbare groepen naar de meer draagkrachtige sterkere wijken worden gekeken. 

Bewoner Jesscia uit Heerlen-Noord: “De afgelopen tien jaar zijn er steeds meer mensen met problemen onze wijk ingestroomd . We kunnen onze buren wel helpen, maar niet onze hele straat.”

Een andere grote zorg voor deze gebieden is de financiering van de Nationale Programma’s. Hoewel er vooruitgang wordt geboekt en de uitdagingen om de achterstanden weg te werken een langetermijnaanpak vereisen, stopt de financiering van een groot deel van de Nationale Programma’s eind volgend jaar. Dit bedreigt de continuïteit en draagt niet bij aan het herstellen van het vertrouwen in de overheid bij 1,2 miljoen inwoners in de NPLV-gebieden.

Wij maken gebruik van cookies