36 Miljoen euro subsidie nieuwe steun in de rug voor Den Haag Zuidwest

Den Haag Zuidwest krijgt opnieuw een forse financiële impuls van het Rijk en de gemeente, dit keer van in totaal €36 miljoen. Binnen het kader van het Nationaal Programma Zuidwest kan hiermee werk worden gemaakt van allerlei plannen om de woningkwaliteit te verbeteren, armoede aan te pakken, de weg naar werk en onderwijs te vergemakkelijken en het weefsel van de wijk te versterken. 

“De helpende hand die hiermee naar de bewoners van Zuidwest wordt uitgestoken, is ook een steun in de rug voor allerlei lokale initiatieven”, stelt wethouder Martijn Balster.

Volkshuisvestingsfonds

Vandaag maakte het Ministerie van BZK bekend dat vanuit het Volkshuisvestingsfonds €19,3 miljoen is toegekend voor de komende tien jaar. Door de 30% cofinanciering vanuit de gemeente Den Haag die daarbij kan worden opgeteld, komt het beschikbaar gestelde totaalbedrag voor woningverbetering in Zuidwest uit op €27,6 miljoen.

Woningen Zuidwest
Er wordt extra geïnvesteerd in woningen in Zuidwest

Met dit geld zullen in Zuidwest 1750 woningen worden aangepakt. Dat gaat gebeuren op verschillende fronten. Zo is de gezondheid van de bewoners gebaat met de aanpak van schimmel en vocht. Isolatie draagt hier eveneens aan bij en zal daarnaast de energielasten drukken. Onderhoud – zoals schilderwerk en het repareren van scheuren in gevels – zal zorgen voor een betere uitstraling van de gebouwen. Daarvan profiteert de hele buurt, omdat hiermee het gevoel van veiligheid groeit van zowel bewoners als omwonenden. In 2024 zullen in de vorm van pilots de eerste verbeteringen hun beslag krijgen.

“Door deze bijdrage kunnen we in onder andere Moerwijk-Noord belangrijke stappen in het verduurzamen van woningen en geven we een impuls aan de leefbaarheid en duurzaamheid van onze wijken”, zegt wethouder Arjen Kapteijns, vanuit zijn functie onder meer verantwoordelijk voor de energietranstitie. “Daarnaast bieden we ook een helpende hand aan de mensen die dat het hardst nodig hebben. Met deze subsidie geven we de aanpak van EFG labels een krachtige stimulans en kunnen de minst energiezuinige woningen versneld worden geïsoleerd.”

Rijkssubsidie Kansrijke Wijk

Naast deze door het Volkshuisvestingsfonds verstrekte subsidie, werd de afgelopen week ook bekend dat er de komende vier jaar vanuit de SPUK Kansrijke Wijk €8,7 miljoen naar Den Haag Zuidwest zal vloeien. SPUK staat voor ‘Specifieke Uitkering’: “In deze regeling hebben de vier ministeries van OCW, SZW, VWS en BZK de geldstromen gebundeld. Daardoor kunnen gemeenten er makkelijker een beroep op doen”, aldus minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het toegekende geld van de SPUK Kansrijke Wijk dient ter preventie van armoede en schulden en om veerkracht en weerbaarheid van jonge wijkbewoners te bevorderen. Ook re-integratie, scholing en de ontwikkeling van het jonge kind zijn als doelen aangemerkt. Binnen het Nationaal Programma Zuidwest, waarvan de gemeente Den Haag een belangrijke partner is, kunnen met deze rijksbijdrage tal van initiatieven in de wijken Moerwijk, Morgenstond en Bouwlust/Vrederust worden opgestart en verder geholpen.

buurtkamer
Buurtkamers krijgen extra ondersteuning in Den Haag Zuidwest

Met het geld gaat het Nationaal Programma Zuidwest wijkinitiatieven die al bestaan ondersteunen, onder meer door middel van ontmoetingsplekken en opleidingen. Ook zal er worden geïnvesteerd in gedeelde kinderopvang, intensieve begeleiding van mensen die weer aan het werk willen en in het bevorderen van weerbaarheid en zelfvertrouwen van jongeren.

“Zuidwest zit vol goede ideeën, waarvan een deel met deze steun verder kan worden uitgewerkt”, aldus wethouder Balster van Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest. ,,Samen zetten we onze schouders eronder: de bewoners, de gemeente, het rijk en alle andere partners die aan het Nationaal Programma hun steentje bijdragen. Zo bouwen we aan wijken waar het gezond, veilig en prettig wonen is en waar mensen evenveel kansen hebben op scholing en werk als in de rest van de stad. Met de miljoenen die nu zijn toegekend, kunnen we deze doelen de komende jaren een stap dichterbij brengen.”

Wij maken gebruik van cookies